středa 9. prosince 2015

Organizace zabývající se ochranou zvířat, prosazováním jejich práv či propagací veganství


Napadlo nás udělat soupis hnutí a organizací, které se zabývají ochranou zvířat a prosazováním jejich práv. A to zejména těch hospodářských, ač jsme zmínili i ty, které se zaměřují pouze na domácí mazlíčky, hlavně psy a kočky. Mimo to jsme uvedli i uskupení, která se podílejí na osvětě co se týká veganství, případně vegetariánství. Mohl by to být vhodný přehled pro ty, kteří by se rádi aktivně zapojili do některé z mnoha činností souvisejících s ochranou zvířat a zajímá je, kde všude by se mohli uplatnit. Doufáme, že to svůj účel splní.

269life

Rok vzniku: 2012
Kde působí: Praha / Brno
Hnutí 269 je aktivní v mnoha zemích po celém světě a stojí na 3 základních stavebních kamenech, které jsou spolu velmi úzce propojené. Těmi jsou antispeciesismus, veganství a abolicionismus.
Pro všechna zvířata požadují důstojnost, právo na život a svobodu. Požadují konec otroctví, začátek rozvinuté morálnosti a uznání rovnosti všech druhů. Směřujeme totiž k začátku nové fáze lidské evoluce a ke konci civilizace založené na zotročování, týrání, ponižování a zneužívání jiných vnímajících bytostí. Cílem hnutí je zvýšení povědomí a vzdělání lidstva tím, že ukazuje nespravedlivé zneužívání, kterému jsou zvířata podrobena, protože věří, že zvířata by neměla být zotročena. Protože tato planeta nepatří pouze lidem. A protože je čas uvědomit si, že všechny výmluvy a možná ospravedlnění již pominuly.

Animal Liberation Front / Fronta za osvobození zvířat

Rok vzniku: 1972
Kde působí: -
Fronta za osvobození zvířat (anglicky Animal Liberation Front, zkráceně ALF) je organizace, která aktivně bojuje proti týrání, využívání a zneužívání zvířat v rozdílných spektrech lidské činnosti, jako jsou například pokusy na zvířatech, chov kožešinových zvířat atd., a to především jejich aktivním osvobozováním, ale i jinými akcemi. Nemají žádnou organizační strukturu či centrální vedení, ale jednotliví členové či buňky pracují zcela na vlastní riziko. I v České republice se lze setkat s projevy příznivců tohoto hnutí, jako jsou záchrany slepic z velkochovů, ničení mysliveckých posedů či zalepování zámků jakýchkoliv subjektů, které mají přímou spojitost s výše popsaným využíváním zvířat.

Česká společnost pro výživu a vegetariánství

Rok vzniku: 1999
Kde působí: Brno
Za pomoci současných vědeckých poznatků získává informace o zdravotní, ekologické, ekonomické i etické prospěšnosti vegetariánství a na základě těchto informací pomáhá vegetariánům a lidem, kterým je vegetariánství blízké. O prospěšnosti vegetariánství informuje laickou i odbornou veřejnost formou spolupráce na společných projektech.
Dále sdružuje zájemce o vegetariánství za účelem vzájemné podpory při realizaci vegetariánského způsobu života a zajišťuje pro ně informace a podněty, které jim umožní vedení vegetariánského způsobu života tak, aby podporoval jejich zdraví a aby zájemci mohli tyto informace a podněty kvalifikovaně poskytovat jiným. Také pro ně zajišťuje dostupnost potřeb a služeb k vedení zdraví prospěšného vegetariánského způsobu života.


Česká veganská společnost

Rok vzniku: 2014
Kde působí: Praha / Brno
Česká veganská společnost je nezisková organizace, která si klade za cíl zlepšit v České republice podmínky pro lidi, kteří z různých důvodů chtějí snížit svoji spotřebu živočišných produktů nebo je úplně vyloučit. Toho chce dosáhnout vzděláváním a poskytováním informací nejenom široké veřejnosti, ale také lidem a institucím z různých oblastí života jako je zdravotnictví, školství, gastronomie, potravinářství, oděvní nebo kosmetický průmysl apod.
Cílem je usilovat o systémové změny směřující ke snadnějšímu životu veganů v ČR. Tato snaha bude samozřejmě automaticky znamenat zlepšení situace i pro lidi, kteří chtějí z jakýchkoli důvodů snížit spotřebu živočišných produktů a produktů spojených s využíváním zvířat. Její činnost by tak mohla zaujmout i nevegany, kterým nejsou zvířata, ekologie a vlastní zdraví lhostejné.

Česká vegetariánská společnost


Rok vzniku: 2005
Kde působí: Praha
Česká vegetariánská společnost je nezisková organizace sdružující vegetariány a vegany a lidi propagující tyto styly života. Založili ji dlouholetí vegetariáni a vegani, z nichž mnozí propagují vegetariánství desítky let. Důvodem jejího vzniku byla snaha o vytvoření čistě vegetariánské organizace, která bude propagovat vegetariánství a zastupovat a sdružovat české vegetariány a vegany doma i v zahraničí.
Tato společnost připravuje přednášky, prezentace a infostánky, radí vegetariánům i zájemcům o vegetariánství, informuje veřejnost a média o vegetariánství, vydávala časopis Vegetarián & Vegan, hájí zájmy vegetariánů a veganů. Spolupracuje se zahraničními vegetariánskými organizacemi a má rozsáhlý archiv k historii českého vegetariánství. Také každoročně pořádá Vegetariánský den.

 

Farma naděje

Rok vzniku: 2015
Kde působí: Dobrovítov
Je skupinka dobrovolníků, kteří si dali za cíl vybudovat azyl pro tzv. hospodářská zvířata. Jejich inspirací a vzorem jsou obdobné azyly v zahraničí jako např. Farm Sanctuary (USA), Santuario Gaia (Španělsko) nebo Hof Butenland (Německo).
Hlavním cílem projektu Farma Naděje je pomoc hospodářským zvířatům zachráněným z nevyhovujících podmínek a také osvětová činnost. Formou přednášek (přímo na farmě nebo také ve školách a v rámci různých akcí) bude veřejnost seznamovat s problematikou chovu hospodářských zvířat a možností změny – přechodu na etický životní styl. Rádi by ukázali, že tyto tvory, v mnohém velmi podobné našim domácím mazlíčkům, není nutné využívat a že lze i bez živočišných produktů vést zdravý a plnohodnotný život.

 

Food Not Bombs

Rok vzniku: 1980
Kde působí: Praha / Plzeň / Jihlava / Liberec / Brno / Děčín / Hradec Králové / Karlovy Vary / Kolín / Olomouc / Ostrava / Ústí nad Labem / Pardubice / Prostějov / Vysoké Mýto
Facebook: různé stránky
Food not Bombs (FNB) je anarchistická iniciativa, jejíž dobrovolníci už od osmdesátých let pracují v městských parcích, na ulicích a v jídelnách. Desítky aktivních skupin v USA, Kanadě a Evropě se věnují podávání bezplatné vegetariánské, potažmo veganské stravy. Je to pozitivní forma protestu proti stálému financování pokusů s novými zbraněmi, vedle rozrůstajícího se hladu a zvětšujícímu se počtu bezdomovců. Většina času zasvěceného práci se využívá na bezplatné získávání jídla ze všech možných zdrojů: z velkých skladů, obchodů se zdravou výživou, pekáren a jiných míst, ve kterých se z různých důvodů nepovoluje jeho prodej. Následně uvařené jídlo se rozdává na místech, kde se shromažďují lidé, kteří je mohou potřebovat. Tato forma „recyklace jídla“ zjevně dokazuje, že příčina hladu není v nedostatku potravin, ale v neschopnosti distribuce – dennodenně se vyhazuje z úplně nesmyslných důvodů takové množství stravy, které by dokázalo uživit mnoho hladovějících.

 

Kolektiv pro zvířata

Rok vzniku: 2009
Kde působí: Brno
Kolektiv pro zvířata (KPZ) vznikl v roce 2009 a je volným sdružením lidí, kteří odmítají současné pojetí zvířat, druhovou nadřazenost a z ní vyplývající zneužívaní zvířat pro lidské rozmary. Jejich činnost vychází z přesvědčení, že život každého zvířete má jedinečnou hodnotu sám o sobě, z přesvědčení, že každý cítící tvor má právo na svobodný život. Svými aktivitami se snaží změnit to, jak jsou zvířata lidmi vnímána. Chtějí změnit zastaralé vnímání zvířat jako komodit jako věcí, které nám slouží k užitku a které pouze využíváme. Chtějí v lidech probudit uvědomění, že zvířata jsou živé, cítící bytosti, které mají svá přirozená práva.
Aktivity kolektivu jsou celoroční a zahrnují veřejná promítání a petiční stánky, stejně jako organizaci rozsáhlejších událostí, zejména festivalu VeganFest a tematických demonstrací a happeningů, např. ke Světovému dni hospodářských zvířat.

 

Nadace na ochranu zvířat

Rok vzniku: 1994
Kde působí: Praha
Je nevládní, nezisková organizace se statutem nadace. Již od roku 1994 hájí práva a zájmy zvířat (hlavně psů a koček, bohužel už ne těch hospodářských) především na území naší republiky. Vzhledem k členství v mezinárodních organizacích RSPCA (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals), WSPA (World Society for the Protection of Animals) a Eurogroup for Animal Welfare se podílí také na celosvětových projektech a kampaních na ochranu zvířat. Spolupracuje i se zahraničními státními i nevládními organizacemi, zabývajícími se ochranou zvířat a přírody a také s předními světovými odborníky v tomto oboru. Mediálním partnerem je Český rozhlas 2 a pravidelně spolupracuje s redakcí pořadu České televize "Chcete mě?".

 

NESEHNUTÍ - NEzávislé Sociálně Ekologické HNUTÍ

Rok vzniku: 1997
Kde působí: Brno
Jako sociálně-ekologická nevládní organizace pracuje na základě přesvědčení, že ekologické a sociální problémy mají společné příčiny a důsledky a s ohledem na to je potřeba je také řešit. Cílem všech jejích aktivit je ukázat, že změna společnosti založená na respektu k lidem, zvířatům i přírodě je možná a musí vycházet především zdola. Proto podporuje angažované lidi, kteří se zajímají o dění okolo sebe a kteří považují zodpovědnost za život na naší planetě za nedílnou součást své svobody.
Co se týká zvířat, tak se primárně zaměřuje na velkochovy hospodářských zvířat – připravuje návrhy, jak zmenšit utrpení zvířat ve velkochovech a zlepšit jejich životní podmínky, řeší jednotlivé kauzy, usiluje o větší medializaci tématu a připravuje interaktivní mapu velkochovů. Kromě toho organizuje setkání veganských rodičů, a vytváří tak prostor pro výměnu rad a zkušeností.

OBRAZ - Obránci zvířat

Rok vzniku: 2015
Kde působí: Praha / Brno / Liberec
OBRAZ – Obránci zvířat je nezisková organizace založená za účelem aktivní a efektivní ochrany zvířat. Její vizí je společnost, která nebude zvířata vnímat jako zdroje lidského užitku, ale jako živé bytosti s vlastními zájmy, které mají být z etických důvodů respektovány. Členové si jsou vědomi toho, že se jedná o vizi současné situaci velmi vzdálenou, proto se ve své praktické činnosti hodlají zaměřit na dílčí kroky, kterými lze současný přístup společnosti ke zvířatům zlepšovat a postupně přibližovat jejich dlouhodobé vizi. OBRAZ se zaměřuje nejen na vzdělávání jednotlivců, ale též na prosazování legislativních změn a dalších systémových reforem. Významným počinem se stala hned jejich první kampaň za zákaz kožešinových farem v České republice, které se dostalo i velké pozornosti tuzemských médií.

Otevři oči

Rok vzniku: 2006
Kde působí: Praha
Jsou zvířata svobodné a cítící bytosti? Nebo jsou pro nás jen spotřebním zbožím? Jedny milujeme jako členy rodiny, druhé využíváme a zabíjíme, aniž bychom se nad jejich existencí vůbec zamysleli. Proč? Členové Otevři oči se snaží tyto otázky pokládat a diskutovat o alternativách. Jejich cílem je rozvířit diskuzi o problematickém vztahu člověka ke zvířatům. Snaží se odkrývat souvislost mezi praktikami bezmezného využívání zvířat, jež se staly pevnou součástí naší společnosti a našimi každodenními volbami. Jsou přesvědčeni, že každý z nás má možnost změny ve svých rukou. Ačkoli se snaží upozorňovat na utrpení zvířat ve všech oblastech lidské činnosti, nejvíce pozornosti věnují produkci živočišných produktů pro lidskou konzumaci, pro niž je zabíjena drtivá většina člověkem využívaných zvířat.
Pořádají festival Veggie Parade, pochod ke Světovému dni hospodářských zvířat pravidelné páteční promítání, mimo zimu veřejné ochutnávky veganských jídel zdarma a nově i Veganské večeře. Provozují také web soucitně.cz.

Společnost pro zvířata

Rok vzniku: 1996
Kde působí: Praha
Společnost pro zvířata je nevládní nezisková organizace na ochranu zvířat a pro etický vztah ke zvířatům. Mezi hlavní cíle organizace patří ochrana hospodářských zvířat před důsledky lidských činů prostřednictvím pomoci zvířatům v nouzi a změnou systémů; preventivního bránění strádání zvířat: osvětou, výchovou, informováním, změnou systému, legislativy a přežitků; vedení lidské společnosti směrem k lepšímu vztahu a citlivějšímu přístupu ke zvířatům a přírodě, a obecně k úctě k životu jako takovému. Chce přispět k zajištění takových podmínek pro každé zvíře, aby mohlo prožít plnohodnotný život, mělo možnost projevit své přirozené chování a byly splněny jeho psychické, fyzické a sociální potřeby.

Svoboda zvířat

Rok vzniku: 1994
Kde působí: Plzeň / Praha
Svoboda zvířat (SZ) je celostátní nezisková organizace pro ochranu práv zvířat sdružující osoby sympatizující s jejími cíli. Vychází z myšlenky, že každý život má svou vlastní neopakovatelnou hodnotu, která není závislá na momentálním hodnocení člověkem. Snaží se změnit vztah lidí ke zvířatům. Nejde však jen o zlepšení životních podmínek zvířat, ačkoliv z krátkodobého hlediska s tímto přístupem SZ souhlasí. Hlavní snahou je změnit pohled na zvířata tak, aby byla vnímána jako tvorové, kteří mají hodnotu sami o sobě. Zacházení s nimi by nemělo být hodnoceno podle jejich možného užitku pro člověka.
Má na kontě množství úspěchů, např. prosadila v ČR zákaz testování kosmetiky a jejích složek na zvířatech, pomohla nahradit některé pitvy a pokusy na zvířatech ve výuce na několika školách a  fakultách, odučila více než 1300 programů pro základní i střední školy či v rámci kampaní „Cesta na smrt“, „Oběti krásy“ a „Proti srsti“ umístila po celé ČR více než 600 billboardů. Nyní má rozjetou kampaň Zameťte s krutostí“.

Vegan fighter (Česká veganská asociace)

Rok vzniku: 2011 (2008)
Kde působí: Praha
Vegan Fighter je projekt, který je věnován bojovým sportům a alternativním stylům výživy a je určen všem, kteří mají rádi bojové sporty - ať na profesionální, amatérské nebo rekreační úrovni. Vznikl pod hlavičkou České veganské asociace, jejížm hlavním cílem je podpora a propagace životního stylu obecně nazývaného jako veganství. To lze charakterizovat respektováním života a potřeb zvířat, snahou o zlepšení environmentální situace a zdravý životní styl. Všechny tyto aspekty jsou zahrnuty v řešení problémů, které dnes díky větší informovanosti v těchto oblastech vedou stále více lidí k volbě etičtějších životních přístupů, a to už patrně i v České republice.
Pořádají např. akci Veggie Vánoce, která se mimo Prahy letos dostala i do Ostravy. Také měli na svědomí letošní první ročník festivalu Veggie Náplavka.

Zvíře v tísni

Rok vzniku: 2012
Kde působí: Praha
Zapsaný spolek Zvíře v tísni vznikl na pomoc opuštěným a týraným zvířatům (zejména psům a kočkám). Jde o neziskovou organizaci, která není dotována státem. Zachraňuje zvířata v ohrožení, bezprizorní a strádající. Zajišťuje jim domovy, azyl nebo dočasnou péči, veterinární ošetření a transporty. Starají se o ně v domácích depozitech a soukromém azylu. Jsou tvůrci projektů a osvětových programů, snaží se informovat širokou veřejnost a pořádají různé charitativní akce a obchody.


Jonash & Claireh
(informace čerpány z jednotlivých webů, Facebooku či wikipedie)

Líbil se vám článek? Pokud ano, přidejte si do oblíbených naši stránku na Facebooku a žádný další vám neunikne :)

1 komentář:

Anonymní řekl(a)...

Dobrý den,
Velice děkují za tento souhrn. Jste si prosím vědomí o nějáký vývoj / nové organizace za posledních let v této oblasti? Konkrétně hledám aktivní, "profesionální" neziskovku, jejíž cílem je prosazovat legislativní změnu pro zlepšení životních podmínek hospodářských zviřat.
Předem děkují za případnou odpověď.
Andrew

Okomentovat